ENERJİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

IC İÇTAŞ Enerji, Türkiye enerji sektörünün lider şirketlerinden biri olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır. 

  • Planlama aşamasında veya işletme aşamasında olan projelere ilişkin inşaat, işletme ve kapatma dönemlerinde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
  • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak,
  • Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
  • Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
  • Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında bozulan arazinin doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamak,
  • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamında çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Sürdürülebilir çevresel politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak