Holding

Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. (IC Holding) olarak faaliyet gösterdiğimiz ve temsil ettiğimiz tüm bölgelerde tedarik zinciri ve satın alma operasyonlarımızın sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini önemsiyoruz. Tedarikçilerimiz ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak, yürütmek ve geliştirmek hedefi ile paydaşlarımızı destekleyerek düzenli aralıklarla iyileştirmeye yönelik geri bildirimlerde bulunuyoruz.

IC Holding olarak işbu Sorumlu Tedarik Zinciri Politikamız ile aşağıda genel çerçeve olarak verilen ilkeleri benimsiyoruz:

- Tedarik faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve ulusal-uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu şekilde gerçekleştirmek,
- İşveren olmanın gücü ile tedarikçilerimizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik faaliyetlerde bulunmalarına ön ayak olmak, 
- Tedarik süreçlerimizi sürdürülebilirlik bakış açısıyla sürekli iyileştirmek, döngüsel ekonomi bakış açısıyla tedarik süreçlerini yönetmek, 
- Satın alma süreçlerimizde sürdürülebilirlik konularına önem veren, çevresel ve sosyal etkilerini yönete ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına hassasiyet gösteren tedarikçilere öncelik vermek, 
- Yerel tedarikçilerin desteklenmesine öncelik vermek, 
- Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeye yönelik destek sağlamak, 
- Tedarikçiler ile sürekli iletişim halinde bulunarak sürdürülebilirlik bilinci ve farkındalığının gelişimine katkı sağlamak, 
- Tedarikçi seçme ve değerlendirme süreçlerimizi şeffaf bir biçimde yürütmek.

IC Holding olarak işbu ilkeler ışığında tedarikçilerimizden beklentilerimiz aşağıdaki gibidir;

- Süreçlerinin işbu politika dahil aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla IC Holding politikaları ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi;

  • IC Holding Sürdürülebilirlik Politikası,
  • IC Holding Çevre Politikası,
  • IC Holding İnsan Hakları Politikası,
  • IC Holding İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası,
  • IC Holding İklim Değişikliği Politikası,
  • IC Holding Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası.

- Çevreye ve İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ilgili yasal mevzuat ile sınırlı kalınmadan faaliyet bölgesine ait tüm yasal gereksinimlerin yerine getirilmesi,
- Faaliyetleri insan hakları gözetilerek gerçekleştirilmesi ve ayrımcılık yapılmaması, 
- Rüşvet alınmasına, verilmesine ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans prensibinin benimsenmesi, 
- Planlı ve plansız denetimlerde şeffaf ve işbirlikçi hareket edilmesi.

Politikanın Amacı

İşbu politika, başta çalışanlarımız olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımız açısından tedarik zincirimiz kapsamında sürdürülebilirlik ilkeleri ve kurallarına ilişkin politikayı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Politikanın Kapsamı

Bu politika, IC Holding Yönetim Kurulu da dâhil olmak tüm IC Holding çalışanlarını, mal veya hizmet alımı yapılan tüm tedarikçileri, yüklenicileri, danışmanları, avukatları, denetçileri ve IC Holding adına görev yapan tüm diğer kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu politika, yürürlükte bulunan mevzuat vb. düzenlemeler ile ortaya konulan kuralların IC Holding uygulamaları kapsamında somutlaştırılıp düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, IC Holding yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir